Οροι χρήσης

Όροι χρήσης ιστότοπου

Έκδοση 1.0

Ο ιστότοπος thimame που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.thimame.com είναι ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ανήκει στο thimame.com. Ορισμένες δυνατότητες του Ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίοι θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες.

Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, οδηγίες και κανόνες ενσωματώνονται με αναφορά σε αυτούς τους Όρους.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλέπουν τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία και την ικανότητα να εισάγετε αυτούς τους Όρους. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕ ΤΟ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΗΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΚΑΙ / Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Αυτοί οι όροι απαιτούν τη χρήση της Διαιτητικής Ενότητας 10.2 σε ατομική βάση για την επίλυση διαφορών και επίσης περιορίζουν τα ένδικα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας σε περίπτωση διαφωνίας.

Πρόσβαση στον ιστότοπο

Με την επιφύλαξη αυτών των Όρων. Η Εταιρεία σάς παρέχει μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Ορισμένοι περιορισμοί. Τα δικαιώματα που σας έχουν εγκριθεί σε αυτούς τους Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν θα πουλάτε, ενοικιάζετε, μισθώνετε, μεταβιβάζετε, εκχωρείτε, διανέμετε, φιλοξενείτε ή εκμεταλλεύεστε με άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα. (β) δεν θα αλλάξετε, θα κάνετε παράγωγα έργα, αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μεταγλώττιση ή αναστροφή μηχανικού οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας. (γ) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο. και (δ) εκτός εάν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, κανένα μέρος του Ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να εμφανιστεί, να αναρτηθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση, ενημέρωση ή άλλη προσθήκη στη λειτουργικότητα του Ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφά τους.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει τον Ιστότοπο με ή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Εγκρίνατε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη έναντι εσάς ή τρίτου μέρους για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή ή τερματισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους.

Χωρίς υποστήριξη ή συντήρηση. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με τον Ιστότοπο.

Εξαιρουμένου οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που παρέχετε, γνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών μυστικών, στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ανήκουν σε προμηθευτές της Εταιρείας ή της Εταιρείας. Σημειώστε ότι αυτοί οι Όροι και η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα, τίτλο ή ενδιαφέρον για ή σε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που αναφέρονται στην Ενότητα 2.1. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται στους παρόντες Όρους.

Περιεχόμενο χρήστη

Περιεχόμενο χρήστη. "Περιεχόμενο χρήστη" σημαίνει οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που υποβάλλει ένας χρήστης στον Ιστότοπο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη σας. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Περιεχομένου χρήστη. Με το παρόν πιστοποιείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη σας δεν παραβαίνει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να δηλώνετε ή να υπονοείτε σε άλλους ότι το Περιεχόμενο Χρήστη σας παρέχεται, υποστηρίζεται ή υποστηρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία. Επειδή είστε μόνοι υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη σας, ενδέχεται να εκτίθεστε σε ευθύνη. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας οποιουδήποτε περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε. Επίσης, το Περιεχόμενο χρήστη μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία των δικών σας εφεδρικών αντιγράφων του Περιεχομένου Χρήστη σας, εάν το επιθυμείτε.

Παρέχετε στην Εταιρεία μια μη αναστρέψιμη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα και πλήρως αμειβόμενη, παγκόσμια άδεια για αναπαραγωγή, διανομή, προβολή και εκτέλεση δημοσίων έργων, προετοιμασία παραγώγων έργων, ενσωμάτωση σε άλλα έργα και με άλλο τρόπο χρήση και εκμετάλλευση του Περιεχομένου χρήστη σας και παραχωρήστε δευτερεύουσες άδειες των παραπάνω δικαιωμάτων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της συμπερίληψης του Περιεχομένου Χρήστη σας στον Ιστότοπο. Με το παρόν παραιτείτε αμετάκλητα τυχόν αξιώσεις και ισχυρισμούς για ηθικά δικαιώματα ή απόδοση σχετικά με το Περιεχόμενο Χρήστη σας.

Πολιτική αποδεκτής χρήσης. Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν την "Πολιτική αποδεκτής χρήσης" μας: Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για τη συλλογή, μεταφόρτωση, μετάδοση, προβολή ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη (i) που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων ή οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή δικαίωμα ιδιοκτησίας. (ii) που είναι παράνομο, παρενοχλητικό, καταχρηστικό, βασανιστικό, απειλητικό, επιβλαβές, επεμβατικό της ιδιωτικής ζωής κάποιου άλλου, χυδαίο, δυσφημιστικό, ψευδές, σκόπιμα παραπλανητικό, εμπορικό δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο, εντελώς προσβλητικό, προωθεί ρατσισμό, μισαλλοδοξία, μίσος ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε είδους σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο · (iii) που είναι επιβλαβές για τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο · ή (iv) που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή υποχρεώσεις ή περιορισμούς που επιβάλλονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην: (i) μεταφορτώσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε σε ή μέσω του Ιστότοπου οποιοδήποτε λογισμικό που προορίζεται να καταστρέψει ή να τροποποιήσει ένα σύστημα ή δεδομένα υπολογιστή. (ii) αποστολή μέσω της Ιστοσελίδας ανεπιθύμητων ή μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων, διαφημιστικού υλικού, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, αλυσίδων επιστολών, προγραμμάτων πυραμίδων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διπλότυπων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων. (iii) χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο για να συλλέξετε, να συλλέξετε, να συλλέξετε ή να συγκεντρώσετε πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. (iv) να παρεμβαίνει, να διακόπτει ή να δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση σε διακομιστές ή δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή παραβιάζει τους κανονισμούς, τις πολιτικές ή τις διαδικασίες τέτοιων δικτύων. (v) απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Ιστότοπο, είτε μέσω εξόρυξης κωδικών πρόσβασης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο · (vi) παρενόχληση ή παρεμπόδιση της χρήσης και απόλαυσης οποιουδήποτε άλλου χρήστη από τον Ιστότοπο · ή (vi) χρήση λογισμικού ή αυτοματοποιημένων πρακτόρων ή σεναρίων για την παραγωγή πολλών λογαριασμών στον Ιστότοπο ή για τη δημιουργία αυτόματων αναζητήσεων, αιτημάτων ή ερωτημάτων στον Ιστότοπο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και να ερευνήσουμε ή / και να προβούμε σε κατάλληλες ενέργειες εναντίον σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, εάν παραβιάσετε την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων ή δημιουργείτε με άλλο τρόπο ευθύνη για εμάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν κατάργηση ή τροποποίηση του Περιεχομένου Χρήστη σας, τερματισμό του Λογαριασμού σας σύμφωνα με την Ενότητα 8 ή / και αναφορά σας στις αρχές επιβολής του νόμου.

Εάν παρέχετε στην Εταιρεία τυχόν σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τον Ιστότοπο, εκχωρείτε στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα σε αυτά τα Σχόλια και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται πλήρως αυτά τα Σχόλια και σχετικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο. Η Εταιρεία θα αντιμετωπίζει τυχόν Σχόλια που παρέχετε στην Εταιρεία ως μη εμπιστευτικά και μη ιδιοκτησιακά.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Εταιρεία και τους αξιωματικούς της, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές της ακίνδυνα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση από οποιονδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή προκύπτει από (α) τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, (β) παραβίαση αυτών των Όρων, (γ) παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών ή (δ) του Περιεχομένου χρήστη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση αυτών των αξιώσεων. Συμφωνείτε να μην επιλύσετε οποιοδήποτε ζήτημα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία μετά την ενημέρωσή της.

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων Άλλοι χρήστες

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων ή / και προβολή διαφημίσεων για τρίτα μέρη. Τέτοιοι σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων. Η εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους τρίτους συνδέσμους και διαφημίσεις μόνο ως ευκολία σε εσάς και δεν εξετάζει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγκρίνει, εγγυάται ή δεν προβάλλει οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με τρίτους και συνδέσμους και διαφημίσεις. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να εφαρμόσετε ένα κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικότητας. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων, ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων τρίτων.

Άλλοι χρήστες. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και για το δικό του Περιεχόμενο Χρήστη. Επειδή δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη, είτε παρέχεται από εσάς είτε από άλλους. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εμπλακούμε.

Με το παρόν απελευθερώνετε και απαλλάσσετε για πάντα την Εταιρεία και τους υπαλλήλους μας, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους διαδόχους και τους εκπροσώπους από, και παραιτείται και παραιτείται από κάθε διαφορά, αξίωση, διαμάχη, απαίτηση, δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, κάθε παρελθόν, παρόν και μέλλον δράση και αιτία δράσης κάθε είδους και φύσης, που έχει προκύψει ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Ιστότοπο. Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, παραιτείτε από το τμήμα αστικού κώδικα της Καλιφόρνια 1542 σε σχέση με τα παραπάνω, το οποίο αναφέρει: "μια γενική αποδέσμευση δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι υπάρχει υπέρ του / της ώρα εκτέλεσης της απελευθέρωσης, η οποία, εάν είναι γνωστή από αυτόν ή αυτήν, πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη. "

Cookies και Web Beacons. Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, το thimame χρησιμοποιεί «cookies». Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των επισκεπτών, και των σελίδων στον ιστότοπο στον οποίο ο επισκέπτης είχε πρόσβαση ή επισκέφτηκε. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή / και άλλες πληροφορίες.

Οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες. Μερικοί από τους διαφημιζόμενους στον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και web beacons. Οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες παρατίθενται παρακάτω. Κάθε ένας από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες έχει τη δική του Πολιτική Απορρήτου για τις πολιτικές τους σχετικά με τα δεδομένα χρήστη. Για ευκολότερη πρόσβαση, υπερσυνδέουμε τις Πολιτικές απορρήτου τους παρακάτω.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπος παρέχεται με βάση "ως έχει" και "ως διαθέσιμο", και η εταιρεία και οι προμηθευτές μας αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε και όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές, σιωπηρές ή νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας , καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, ήσυχη απόλαυση, ακρίβεια ή μη παράβαση. Εμείς και οι προμηθευτές μας δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα πληροί τις απαιτήσεις σας, θα είμαστε διαθέσιμοι χωρίς διακοπή, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή ότι θα είμαστε ακριβείς, αξιόπιστοι, απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλος επιβλαβής κώδικας, πλήρης, νόμιμος ή ασφαλές. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με τον ιστότοπο, όλες αυτές οι εγγυήσεις περιορίζονται σε διάρκεια σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης χρήσης.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στο πόσο διαρκεί μια σιωπηρή εγγύηση, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές μας δεν φέρουν ευθύνη έναντι εσάς ή τρίτου μέρους για τυχόν χαμένα κέρδη, απώλεια δεδομένων, κόστος προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή για τυχόν έμμεση, επακόλουθη, παραδειγματική, παρεπόμενη, ειδικές ή τιμωρητικές ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους όρους ή από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του ιστότοπου, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου εναπόκειται στη δική σας κρίση και με δική σας ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή το σύστημα του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από αυτό.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ανεξάρτητα από το αντίθετο που περιέχεται στο παρόν, η ευθύνη μας απέναντί σας για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία, θα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή στο ανώτατο όριο των 50 δολαρίων ΗΠΑ (50 $ ΗΠΑ). Η ύπαρξη περισσότερων από ενός ισχυρισμών δεν θα διευρύνει αυτό το όριο. Συμφωνείτε ότι οι προμηθευτές μας δεν θα φέρουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτήν τη συμφωνία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Διάρκεια και καταγγελία. Με την επιφύλαξη αυτής της Ενότητας, αυτοί οι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ κατά τη χρήση του Ιστότοπου. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τα δικαιώματά σας για χρήση του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης του Ιστότοπου κατά παράβαση αυτών των Όρων. Με τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει αυτών των Όρων, ο Λογαριασμός σας και το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου θα τερματιστούν αμέσως. Κατανοείτε ότι τυχόν τερματισμός του λογαριασμού σας μπορεί να συνεπάγεται τη διαγραφή του Περιεχομένου Χρήστη που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας από τις ζωντανές βάσεις δεδομένων μας. Η εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για εσάς για τυχόν τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει αυτών των Όρων. Ακόμα και μετά τη λήξη των δικαιωμάτων σας βάσει αυτών των Όρων, οι ακόλουθες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ: Ενότητες 2 έως 2.5, Ενότητα 3 και Ενότητες 4 έως 10.

Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητά από τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας να κάνουν το ίδιο. Σε σχέση με τον Ιστότοπό μας, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει μια πολιτική που σέβεται τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων που προβλέπει την αφαίρεση τυχόν παραβατικών υλικών και τον τερματισμό των χρηστών του διαδικτυακού μας ιστότοπου που είναι επανειλημμένα παραβάτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι ένας από τους χρήστες μας, μέσω της χρήσης του Ιστότοπού μας, παραβιάζει παράνομα τα πνευματικά δικαιώματα σε ένα έργο και επιθυμείτε να καταργήσετε το φερόμενο ως παραβατικό υλικό, τις ακόλουθες πληροφορίες με τη μορφή γραπτής ειδοποίησης (σύμφωνα με έως 17 USC § 512 (γ)) πρέπει να παρέχονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας για τα πνευματικά δικαιώματα:

  • τη φυσική ή ηλεκτρονική σας υπογραφή ·
  • ταυτοποίηση των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί ·
  • αναγνώριση του υλικού στις υπηρεσίες μας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει και που μας ζητάτε να καταργήσουμε.
  • επαρκείς πληροφορίες για να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τέτοιο υλικό.
  • τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας.
  • μια δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι η χρήση του απαράδεκτου υλικού δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή βάσει του νόμου · και
  • μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπό την ποινή της ψευδορκίας, ότι είστε είτε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρεται να έχει παραβιαστεί είτε ότι έχετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 USC § 512 (στ), οποιαδήποτε εσφαλμένη παρουσίαση ουσιώδους γεγονότος σε γραπτή ειδοποίηση υπόκειται αυτόματα στον καταγγέλλοντα ευθύνη για τυχόν ζημιές, έξοδα και αμοιβές δικηγόρου που βαρύνουμε από εμάς σε σχέση με τη γραπτή ειδοποίηση και ισχυρισμό παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Γενικός

Αυτοί οι Όροι υπόκεινται σε περιστασιακή αναθεώρηση και εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε στέλνοντας ένα e-mail στην τελευταία διεύθυνση e-mail που μας παρείχατε ή / και δημοσιεύοντας εμφανώς ειδοποιήσεις για τις αλλαγές στο Ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή της πιο πρόσφατης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση e-mail που μας δώσατε δεν είναι έγκυρη, η αποστολή του e-mail που περιέχει τέτοια ειδοποίηση θα αποτελέσει ωστόσο αποτελεσματική ειδοποίηση για τις αλλαγές που περιγράφονται στην ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους θα ισχύουν το νωρίτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς ή τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την καταχώριση ειδοποίησης για τις αλλαγές στον Ιστότοπό μας. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν αμέσως για νέους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Η συνεχής χρήση του ιστότοπού μας μετά από ειδοποίηση για τέτοιες αλλαγές θα υποδηλώνει την αναγνώρισή σας για τέτοιες αλλαγές και τη συμφωνία που δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των αλλαγών. Επίλυση διαφοράς. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη Συμφωνία Διαιτησίας. Είναι μέρος της σύμβασής σας με την Εταιρεία και επηρεάζει τα δικαιώματά σας. Περιέχει διαδικασίες για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.

Εφαρμογή της συμφωνίας διαιτησίας. Όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές σε σχέση με τους Όρους ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία και δεν μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα ή σε δικαστήριο μικρών αξιώσεων θα επιλύονται με δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση σύμφωνα με τους όρους αυτής της Συμφωνίας Διαιτησίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι διαδικασίες διαιτησίας διεξάγονται στα Αγγλικά. Αυτή η Συμφωνία Διαιτησίας ισχύει για εσάς και την Εταιρεία, καθώς και για τυχόν θυγατρικές, συγγενείς, αντιπροσώπους, υπαλλήλους, προκατόχους, διάδοχους και εκχωρητές, καθώς και για όλους τους εξουσιοδοτημένους ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή δικαιούχους υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχονται βάσει των Όρων.

Απαίτηση ειδοποίησης και άτυπη επίλυση διαφορών. Προτού ένα από τα δύο μέρη ζητήσει διαιτησία, το μέρος πρέπει πρώτα να στείλει στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση διαφωνίας που να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς, καθώς και την ζητούμενη ανακούφιση. Μια ειδοποίηση προς την Εταιρεία πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση: Agrafon Str. 11. 2027, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Μετά τη λήψη της ειδοποίησης, εσείς και η Εταιρεία ενδέχεται να επιχειρήσετε να επιλύσετε την αξίωση ή να αμφισβητήσετε ανεπίσημα. Εάν εσείς και η Εταιρεία δεν επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφωνία εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία διαιτησίας. Το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς διακανονισμού που έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε μέρος δεν μπορεί να κοινοποιηθεί στον διαιτητή παρά μόνο αφού ο διαιτητής προσδιορίσει το ποσό της απονομής που δικαιούται κάθε μέρος.

Κανόνες διαιτησίας. Η διαιτησία θα ξεκινήσει μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας, ενός καθιερωμένου εναλλακτικού παρόχου επίλυσης διαφορών που προσφέρει διαιτησία όπως ορίζεται στην παρούσα ενότητα. Εάν το AAA δεν είναι διαθέσιμο για διαιτησία, τα μέρη συμφωνούν να επιλέξουν έναν εναλλακτικό Πάροχο ADR. Οι κανόνες του παρόχου ADR διέπουν όλες τις πτυχές της διαιτησίας, εκτός εάν οι κανόνες αυτοί έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους. Οι κανόνες διαιτησίας AAA Consumer Arbitration που διέπουν τη διαιτησία είναι διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο στο adr.org ή καλώντας το AAA στο 1-800-778-7879. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν μόνο, ουδέτερο διαιτητή. Τυχόν αξιώσεις ή διαφωνίες όπου το συνολικό ποσό του ζητούμενου βραβείου είναι μικρότερο από Δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (10.000 δολάρια ΗΠΑ) μπορούν να επιλυθούν μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που δεν βασίζεται στην εμφάνιση, κατ 'επιλογή του μέρους που ζητά ανακούφιση. Για αξιώσεις ή διαφορές όπου το συνολικό ποσό της ζητούμενης απόφασης είναι Δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (10.000 USD) ή περισσότερο, το δικαίωμα ακρόασης θα καθορίζεται από τους Κανόνες Διαιτησίας. Οποιαδήποτε ακρόαση θα πραγματοποιηθεί σε μια τοποθεσία εντός 100 μιλίων από την κατοικία σας, εκτός εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Εάν διαμένετε εκτός των ΗΠΑ, ο διαιτητής ενημερώνει τα μέρη σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο των προφορικών ακροάσεων. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την απόφαση που εκδίδεται από τον διαιτητή μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Εάν ο διαιτητής σας απονέμει ένα βραβείο που είναι μεγαλύτερο από την τελευταία προσφορά διακανονισμού που σας έδωσε η Εταιρεία πριν από την έναρξη της διαιτησίας, η Εταιρεία θα σας πληρώσει το μεγαλύτερο από το βραβείο ή 2.500,00 $. Κάθε μέρος αναλαμβάνει τα δικά του έξοδα και εκταμιεύσεις που προκύπτουν από τη διαιτησία και καταβάλλει ίσο μερίδιο των τελών και των εξόδων του παρόχου ADR.

Πρόσθετοι κανόνες για διαιτησία βάσει εμφάνισης. Εάν εκλεγεί διαιτησία βάσει εμφάνισης, η διαιτησία διεξάγεται μέσω τηλεφώνου, διαδικτυακά ή / και βασίζεται αποκλειστικά σε γραπτές παρατηρήσεις. ο συγκεκριμένος τρόπος επιλέγεται από το μέρος που κινεί τη διαιτησία. Η διαιτησία δεν περιλαμβάνει προσωπική εμφάνιση από τους διαδίκους ή μάρτυρες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη.

Προθεσμίες. Εάν εσείς ή η Εταιρεία επιδιώξετε διαιτησία, η διαδικασία διαιτησίας πρέπει να ξεκινήσει ή / και να ζητηθεί εντός του καταστατικού των περιορισμών και εντός οιασδήποτε προθεσμίας που επιβάλλεται βάσει των κανόνων AAA για τη σχετική αξίωση.

Αρχή διαιτητή. Εάν ξεκινήσει η διαιτησία, ο διαιτητής θα αποφασίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εσάς και της Εταιρείας και η διαφορά δεν θα ενοποιηθεί με άλλα θέματα ή δεν θα ενωθεί με άλλες περιπτώσεις ή μέρη. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να παραχωρεί προτάσεις που διαθέτουν το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε αξίωσης. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να απονέμει χρηματική αποζημίωση και να παρέχει οποιαδήποτε μη χρηματική αποκατάσταση ή ανακούφιση διαθέσιμη σε ένα άτομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανόνες AAA και τους Όρους. Ο διαιτητής εκδίδει γραπτή απόφαση και δήλωση απόφασης που περιγράφει τα ουσιώδη ευρήματα και συμπεράσματα στα οποία βασίζεται το βραβείο. Ο διαιτητής έχει την ίδια εξουσία να χορηγεί απαλλαγή σε ατομική βάση που θα έχει ένας δικαστής σε δικαστήριο. Η απονομή του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική για εσάς και την Εταιρεία.

Παραίτηση από κριτική επιτροπή. ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ Ή ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, αντί να επιλέγουν ότι όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία βάσει της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας. Οι διαδικασίες διαιτησίας είναι συνήθως πιο περιορισμένες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές από τους κανόνες που ισχύουν σε δικαστήριο και υπόκεινται σε πολύ περιορισμένη αναθεώρηση από δικαστήριο. Σε περίπτωση που προκύψουν δικαστικές διαφορές μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο με αγωγή για εκκένωση ή επιβολή διαιτητικής απόφασης ή με άλλο τρόπο, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, αντί να επιλέξετε την επίλυση της διαφοράς από έναν δικαστή.

Παραίτηση από κατηγορίες ή ενοποιημένες ενέργειες. Όλες οι αξιώσεις και οι διαφωνίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας πρέπει να διαιτητούνται ή να επιβάλλονται δικαστικές διαφορές σε ατομική βάση και όχι σε τάξη και οι αξιώσεις περισσότερων από ενός πελατών ή χρηστών δεν μπορούν να διαιτηθούν ή να ασκηθούν δικαστικές διαφορές από κοινού ή να ενοποιηθούν με εκείνες οποιουδήποτε άλλου πελάτη ή χρήστη.

Εμπιστευτικότητα. Όλες οι πτυχές της διαδικασίας διαιτησίας πρέπει να είναι απολύτως εμπιστευτικές. Τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν το απόρρητο, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Η παρούσα παράγραφος δεν εμποδίζει ένα μέρος να υποβάλει ενώπιον δικαστηρίου οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επιβολή της παρούσας Συμφωνίας, για την επιβολή διαιτητικής απόφασης, ή για την επιδίωξη ασφαλιστικής ή δίκαιης ανακούφισης.

Διαχωρισμός. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή τμήματα αυτής της Συμφωνίας Διαιτησίας θεωρηθεί ότι είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο από το δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα ή μέρη δεν έχει ισχύ και αποτέλεσμα και θα διαχωριστεί και το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα συνεχίστε με πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

Δικαίωμα παραίτησης. Οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας μπορούν να παραιτηθούν από το μέρος κατά του οποίου διεκδικείται η αξίωση. Η εν λόγω παραίτηση δεν παραιτείται ή επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο μέρος της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας.

Επιβίωση της συμφωνίας. Αυτή η Συμφωνία Διαιτησίας θα παραμείνει μετά τη λήξη της σχέσης σας με την Εταιρεία.

Δικαστήριο Μικρών Αγωγών. Ωστόσο, τα παραπάνω, είτε εσείς είτε η Εταιρεία μπορεί να ασκήσετε ατομική προσφυγή στο δικαστήριο μικρών αξιώσεων.

Ισότιμη ανακούφιση έκτακτης ανάγκης. Εν πάση περιπτώσει, τα δύο μέρη μπορούν να ζητήσουν επείγουσα δίκαιη ανακούφιση ενώπιον πολιτειακού ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου προκειμένου να διατηρηθεί το status quo εν αναμονή της διαιτησίας. Το αίτημα για προσωρινά μέτρα δεν θεωρείται παραίτηση από άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας.

Αξιώσεις που δεν υπόκεινται σε διαιτησία. Παρά τα ανωτέρω, οι αξιώσεις δυσφήμισης, η παραβίαση του νόμου περί απάτης και κατάχρησης υπολογιστών και η παραβίαση ή κατάχρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών του άλλου μέρους δεν υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας.

Σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις όπου η προαναφερθείσα Συμφωνία Διαιτησίας επιτρέπει στους διαδίκους να ασκήσουν αντιδικία στο δικαστήριο, τα μέρη συμφωνούν να υποβάλουν στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται εντός της Κύπρου, για τέτοιους σκοπούς.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι επικοινωνίες μεταξύ εσάς και της Εταιρείας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα, είτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο είτε μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν η Εταιρεία δημοσιεύει ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω email. Για συμβατικούς σκοπούς, (α) συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή. και (β) συμφωνούν ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που παρέχει η Εταιρεία σε εσάς εκπληρώνουν ηλεκτρονικά οποιαδήποτε νομική υποχρέωση που θα ικανοποιούσε η εν λόγω επικοινωνία εάν ήταν σε έντυπη μορφή.

Όλοι οι όροι. Αυτοί οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Οι τίτλοι των ενοτήτων σε αυτούς τους Όρους είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν κανένα νομικό ή συμβατικό αποτέλεσμα. Η λέξη "include" σημαίνει "συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό". Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, οι άλλες διατάξεις αυτών των Όρων θα είναι άθικτες και η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρηθεί τροποποιημένη έτσι ώστε να είναι έγκυρη και να εκτελεστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η σχέση σας με την Εταιρεία είναι ανεξάρτητη ανάδοχος και κανένα μέρος δεν είναι αντιπρόσωπος ή συνεργάτης του άλλου. Αυτοί οι Όροι και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας στο παρόν, ενδέχεται να μην εκχωρηθούν, να ανατεθούν σε υπεργολαβία, να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των ανωτέρω θα είναι άκυρη και κενός. Η εταιρεία μπορεί ελεύθερα να εκχωρήσει αυτούς τους Όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους θα είναι δεσμευτικοί για τους εκχωρούμενους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων. Πνευματικά δικαιώματα ©. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτά τα Σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση τρίτων που ενδέχεται να κατέχουν τα Σήματα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αγραφών 11 2027, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@thimame.com

Αυτή η σελίδα Όροι Χρήσης δημιουργήθηκε στη Γεννήτρια Δωρεάν Όρων Χρήσης στον κόσμο.