Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

Versie 1.0.0

De thimame-website op https://www.thimame.com is een auteursrechtelijk beschermd werk van thimame.com. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de site zullen worden geplaatst.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de site. DOOR AAN TE MELDEN OP DE SITE, BENT U AAN DEZE VOORWAARDEN EN U verklaart dat u de bevoegdheid en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. JE MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. INDIEN U HET NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN OP DE SITE EN / OF GEBRUIK DE SITE.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Paragraaf 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en ook om de rechtsmiddelen die voor u beschikbaar zijn in geval van een geschil te beperken.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze voorwaarden. Het Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderhevig aan de volgende beperkingen: (a) u mag de site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u zult geen enkel deel van de Site veranderen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u zult de site niet bezoeken om een vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere aanvullingen op de functionaliteit van de site zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieën ervan worden behouden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met of zonder kennisgeving aan u. U stemde ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk zal worden gehouden jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de site of enig onderdeel.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de site en de inhoud ervan eigendom zijn van het bedrijf of de leveranciers van het bedrijf. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden en toegang tot de site u geen rechten, titels of belangen in of op intellectuele eigendomsrechten geven, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die worden vermeld in artikel 2.1. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend.

Gebruikersinhoud

Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent alle informatie en inhoud die een gebruiker op de Site plaatst. U bent exclusief verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud. U draagt alle risico's die verband houden met het gebruik van uw gebruikersinhoud. U verklaart hierbij dat uw gebruikersinhoud niet in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik. U mag niet beweren of impliceren tegenover anderen dat uw gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt geleverd, gesponsord of onderschreven door het bedrijf. Omdat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud, kunt u uzelf blootstellen aan aansprakelijkheid. Het Bedrijf is niet verplicht om een back-up te maken van Gebruikersinhoud die u plaatst; ook kan uw gebruikersinhoud op elk moment worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van uw eigen reservekopieën van uw gebruikersinhoud als u dat wenst.

U verleent het Bedrijf hierbij een onomkeerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud te reproduceren, distribueren, publiekelijk weer te geven en uit te voeren, afgeleide werken voor te bereiden, in andere werken op te nemen en anderszins uw Gebruikersinhoud te gebruiken en exploiteren, en om sublicenties verlenen van de voorgaande rechten, uitsluitend met het doel uw gebruikersinhoud op de site op te nemen. U doet hierbij onomkeerbaar afstand van alle claims en beweringen van morele rechten of toekenning met betrekking tot uw Gebruikersinhoud.

Aanvaardbaar gebruik beleid. De volgende voorwaarden vormen ons "Beleid voor acceptabel gebruik": U stemt ermee in de Site niet te gebruiken voor het verzamelen, uploaden, verzenden, weergeven of distribueren van Gebruikersinhoud (i) die in strijd is met enig recht van derden of enig intellectueel eigendom of eigendomsrecht; (ii) die onwettig, intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, vulgair, lasterlijk, vals, opzettelijk misleidend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, overduidelijk aanstootgevend is, racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek bevordert schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu; (iii) die op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen; of (iv) die in strijd is met enige wet, regelgeving of verplichtingen of beperkingen opgelegd door een derde partij.

Bovendien stemt u ermee in om: (i) geen software te uploaden, verzenden of distribueren naar of via de Site die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (ii) via de Site ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van duplicatieve of ongevraagde berichten verzenden; (iii) de Site gebruiken om zonder hun toestemming informatie of gegevens over andere gebruikers te verzamelen, verzamelen of samen te stellen; (iv) het verstoren, verstoren of een onnodige belasting vormen voor servers of netwerken die met de Site zijn verbonden, of de voorschriften, beleidslijnen of procedures van dergelijke netwerken schenden; (v) proberen om ongeautoriseerde toegang tot de Site te krijgen, hetzij door middel van wachtwoordmining of op enige andere manier; (vi) het gebruik en genot van de Site door een andere gebruiker lastig vallen of verstoren; of (vi) software of geautomatiseerde agenten of scripts gebruiken om meerdere accounts op de Site aan te maken, of om geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of vragen naar de Site te genereren.

We behouden ons het recht voor om gebruikersinhoud te bekijken en om naar eigen goeddunken onderzoek te doen naar en / of gepaste actie tegen u te ondernemen als u het beleid voor acceptabel gebruik of enige andere bepaling van deze voorwaarden schendt of anderszins aansprakelijkheid creëert voor ons of een andere persoon. Een dergelijke actie kan het verwijderen of wijzigen van uw gebruikersinhoud omvatten, het beëindigen van uw account in overeenstemming met sectie 8 en / of u rapporteren aan wetshandhavingsinstanties.

Als u het Bedrijf feedback of suggesties geeft met betrekking tot de Site, wijst u het Bedrijf hierbij alle rechten op dergelijke Feedback toe en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft om dergelijke Feedback en gerelateerde informatie te gebruiken en volledig te exploiteren op elke manier die het passend acht. Het bedrijf behandelt alle feedback die u aan het bedrijf geeft als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd.

U stemt ermee in om het Bedrijf en zijn functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren, inclusief kosten en advocatenhonoraria, van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Site, (b) uw schending van deze voorwaarden, (c) uw schending van toepasselijke wet- of regelgeving of (d) uw gebruikersinhoud. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie waarvoor u ons moet vrijwaren, en u gaat ermee akkoord mee te werken aan onze verdediging van deze claims. U stemt ermee in om geen enkele kwestie te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra het zich hiervan bewust wordt.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en / of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige links en advertenties van derden. Het Bedrijf biedt alleen toegang tot deze links en advertenties van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en dient daarbij voldoende voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de toepasselijke voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke sitegebruiker is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige gebruikersinhoud, of deze nu door u of door anderen wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die is opgelopen als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een sitegebruiker, zijn wij niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

U ontslaat en ontslaat hierbij het bedrijf en onze functionarissen, medewerkers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van, en doet hierbij afstand van en doet afstand van elk verleden, heden en toekomstig geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit, of direct of indirect verband houdt met de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van sectie 1542 van het Californische burgerlijk wetboek in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene vrijlating strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan bij de tijdstip van uitvoering van de vrijlating, die, indien hij of haar bekend was, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk heeft beïnvloed. "

Cookies en webbakens. Net als elke andere website maakt thimame gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door onze webpagina-inhoud aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en / of andere informatie.

Onze advertentiepartners. Sommige adverteerders op onze site kunnen cookies en webbakens gebruiken. Onze advertentiepartners staan hieronder vermeld. Elk van onze advertentiepartners heeft zijn eigen privacybeleid voor hun beleid inzake gebruikersgegevens. Voor eenvoudigere toegang hebben we een hyperlink gemaakt naar hun privacybeleid hieronder.

Vrijwaringen

De site wordt aangeboden op een "as-is" en "as available" basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid. , geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genieten, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal of veilig. Als de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al deze garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zullen het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige gederfde winst, verloren gegevens, kosten van aanschaf van vervangende producten of enige indirecte, gevolg-, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen inzicht en risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor enige schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal onze aansprakelijkheid jegens u jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, te allen tijde beperkt zijn tot een maximum van vijftig US dollar (us $ 50). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U gaat ermee akkoord dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

Sommige jurisdicties staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Looptijd en beëindiging. Behoudens deze sectie blijven deze voorwaarden volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. We kunnen uw rechten om de site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de site in strijd met deze voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden, worden uw account en het recht op toegang tot en gebruik van de site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan leiden tot het verwijderen van uw gebruikersinhoud die aan uw account is gekoppeld uit onze live databases. Het Bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze voorwaarden van kracht: artikelen 2 tot en met 2.5, artikel 3 en artikelen 4 tot en met 10.

Copyrightbeleid.

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat gebruikers van onze site hetzelfde doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert dat voorziet in de verwijdering van inbreukmakend materiaal en in de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers, door het gebruik van onze Site, op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op het (de) auteursrecht (en) op een werk, en het vermeend inbreukmakende materiaal wilt laten verwijderen, dient u de volgende informatie te verstrekken in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (overeenkomstig tot 17 USC § 512 (c)) moeten worden verstrekt aan onze aangewezen Copyright Agent:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het (de) auteursrechtelijk beschermde werk (en) waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of onder de wet; en
  • een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het copyright waarop vermeend inbreuk is gemaakt, ofwel dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het copyright.

Houd er rekening mee dat, in overeenstemming met 17 USC § 512 (f), elke verkeerde voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch onderwerpt aan aansprakelijkheid voor enige schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn gemaakt in verband met de schriftelijke kennisgeving en bewering van schending van het auteursrecht.

Algemeen

Deze voorwaarden kunnen af en toe worden herzien en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft opgegeven en / of door een prominente kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen. Site. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Alle wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht ten vroegste dertig (30) kalenderdagen volgend op onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze publicatie van de kennisgeving van de wijzigingen op onze site. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Voortgezet gebruik van onze site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met het bedrijf en beïnvloedt uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN ONTHEFFING OP KLASSE ACTIE.

Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het Bedrijf die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures in het Engels gevoerd. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of niet-geautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsvereiste en informele geschillenbeslechting. Voordat een van de partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil naar de andere partij sturen waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde voorziening wordt beschreven. Een kennisgeving aan het bedrijf moet worden gestuurd naar: 11 Agrafon Str. 2027, Strovolos, Nicosia, Cyprus. Nadat de Kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het Bedrijf proberen om de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan elke partij een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een door een partij gedaan schikkingsaanbod mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag van de toekenning waarop een van beide partijen recht heeft, heeft vastgesteld.

Arbitrageregels. Arbitrage wordt geïnitieerd via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, komen de partijen overeen om een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de voorwaarden. De AAA Consumer Arbitration Rules die van toepassing zijn op de arbitrage, zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage zal worden gevoerd door één neutrale arbiter. Eventuele claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning minder is dan tienduizend US dollar (US $ 10.000,00), kunnen worden beslecht door middel van bindende arbitrage zonder verschijning, naar keuze van de partij die om vergoeding verzoekt. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning tienduizend US dollar ($ 10.000,00) of meer is, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de arbitrageregels. Elke hoorzitting wordt gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen redelijkerwijs op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een beloning toekent die hoger is dan het laatste schikkingsaanbod dat het bedrijf u heeft gedaan voordat de arbitrage werd gestart, betaalt het bedrijf u het hoogste bedrag van de beloning of $ 2.500,00. Elke partij draagt haar eigen kosten en uitgaven die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de vergoedingen en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor arbitrage die niet op het uiterlijk is gebaseerd. Indien wordt gekozen voor arbitrage zonder verschijning, zal de arbitrage telefonisch, online en / of uitsluitend gebaseerd zijn op schriftelijke opmerkingen; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage start. De arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen in, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdslimieten. Als u of het bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageprocedure worden gestart en / of geëist binnen de statuten van beperkingen en binnen elke termijn die is opgelegd onder de AAA-regels voor de relevante claim.

Autoriteit van arbiter. Als arbitrage wordt gestart, beslist de arbiter over de rechten en verplichtingen van u en het bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties toe te kennen die alle of een deel van een claim vernietigen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoeding toe te kennen en om niet-geldelijke remedies of voorzieningen toe te kennen die beschikbaar zijn voor een persoon onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de voorwaarden. De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een besluitverklaring af waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis een voorziening toe te kennen die een rechter in een rechtbank zou hebben. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en het bedrijf.

Afstand doen van juryrechtspraak. DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ AF VAN HUN GRONDWETTELIJK EN WETTELIJK RECHT OM NAAR DE RECHTER TE GAAN EN EEN PROCES TE HEBBEN VOOR EEN RECHTER OF JURY, in plaats daarvan te verkiezen dat alle claims en geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en goedkoper dan de regels die van toepassing zijn bij een rechtbank, en worden in zeer beperkte mate door een rechtbank beoordeeld. In het geval dat er een geschil zou ontstaan tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een rechtszaak om een arbitrale uitspraak of anderszins te ontruimen of af te dwingen, ZORGEN U EN HET BEDRIJF AF VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURYPROCES, in plaats daarvan te kiezen dat het geschil wordt opgelost door een rechter.

Afstand van collectieve of geconsolideerde vorderingen. Alle claims en geschillen binnen de reikwijdte van deze arbitrageovereenkomst moeten worden beslecht of beslecht op individuele basis en niet op collectieve basis, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk of geconsolideerd worden beslecht of beslecht met die van een andere klant. of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid te bewaren, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf belet een partij niet om aan de rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze overeenkomst af te dwingen, een arbitrale uitspraak af te dwingen of om een voorlopige of billijke oplossing te zoeken.

Scheidbaarheid. Als een of meer delen van deze arbitrageovereenkomst volgens de wet ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, dan zijn dergelijke specifieke delen of delen niet van kracht en zullen ze worden verbroken en zal de rest van de overeenkomst worden verbroken. blijven in volle kracht en effect.

Recht om af te zien. Van alle rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst worden uiteengezet, kan afstand worden gedaan door de partij tegen wie de claim wordt ingediend. Een dergelijke verklaring van afstand doet geen afstand van en heeft geen invloed op enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst.

Voortbestaan van overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beëindiging van uw relatie met het bedrijf.

Rechtbank voor geringe vorderingen. Desalniettemin kunnen u of het bedrijf een individuele procedure aanspannen bij de rechtbank voor geringe vorderingen.

Billijke noodhulp. Hoe dan ook, het voorgaande, elke partij kan in afwachting van arbitrage een billijke noodhulp zoeken bij een staats- of federale rechtbank om de status quo te handhaven. Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere rechten of verplichtingen onder deze arbitrageovereenkomst.

Claims die niet onderhevig zijn aan arbitrage. Niettegenstaande het voorgaande zijn claims van laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act en inbreuk op of verduistering van het octrooi, het copyright, het handelsmerk of de handelsgeheimen van de andere partij niet onderworpen aan deze arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om voor de rechtbank te procederen, komen de partijen hierbij overeen om zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken op Cyprus.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en het bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, of u nu de site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat het bedrijf kennisgevingen op de site plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) ermee in om berichten van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch geeft, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier zou zijn geschreven.

Volledige voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de site. Als wij enig recht of bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling als gewijzigd beschouwd, zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan door de wet. Uw relatie met het bedrijf is die van een onafhankelijke contractant, en geen van de partijen is een agent of partner van de ander. Deze Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande is nietig en leegte. Het bedrijf mag deze voorwaarden vrijelijk toewijzen. De algemene voorwaarden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Copyright / handelsmerkinformatie. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op de site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derde partijen. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een dergelijke derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

Contactgegevens

Adres: 11 Agrafon Str. 2027, Strovolos, Nicosia, Cyprus

E-mail: sales@thimame.com

Deze pagina met gebruiksvoorwaarden is gemaakt op de World's Free Terms of Use Generator.